Školní poradenské pracoviště - Škola SPEKTRUM

Školní poradenské pracoviště


Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost Školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP) představuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich rodičům a pedagogům. Aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence a kariérový poradce. Konzultace je možno si domluvit dle potřeby.

Kontakt: Mgr. M. Suchá, mail: tutor@skolaspektrum.cz, tel. 608 102 102


Poskytované služby:

  • úvodní poradenská konzultace žákovi, které pracovníka ŠPP samo vyhledá;
  • vyhledávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami a jejich zapojování do společného vzdělávání;
  • kariérové poradenství;
  • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných;
  • evidence zpráv z pedagogicko–psychologických a jiných vyšetření, předávání podstatných informací pedagogickým pracovníkům;
  • nastavení opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole i ve třídách;
  • poskytování opatření v oblasti předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování;
  • vypracovávání plánů individuální podpory žáků a konzultace se zákonnými zástupci či zletilými žáky

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o svých činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze zákonní zástupci (popř. zletilí žáci). Minimální preventivní program a Plán výchovného poradce je přístupný k nahlédnutí na ŠPP.
vzad
Únor 2018
vpřed
PÚSČPSN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Dárkový certifikát