Projekt OPVK - Vytváření a rozšiřování podnikatelských vědomostí (CZ.1.07/1.1.06/01.0086)

Cílové skupiny

První cílovou skupinou jsou žáci škol a školských zařízení. Tedy naši žáci v různých formách studia. Jsou to žáci studia denního, nástavbového, dálkového a distančního. Jejich potřeby vyplývají ze školního vzdělávacího plánu, který vychází z rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Tyto potřeby vychází z celoživotně pojatého a na principu znalostní společnosti vybudovaného konceptu vzdělávání, ve kterém je vzdělávání cestou i nástrojem rozvoje lidské osobnosti. Záměrem je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa.

Druhou cílovou skupinou jsou pracovníci škol a školských zařízení. Tedy zejména učitelé, kteří se podílí na vzdělávání žáků. V rámci kurikulární reformy školství je jejich potřebou zejména vytvoření podmínek pro její implementaci, tedy zabezpečení jak materiální a technické, tak příslušné proškolení a další vzdělávání v rámci aplikace novým výukových metod, forem a činností s důrazem na mezipředmětové vazby.