Projekt OPVK - Vytváření a rozšiřování podnikatelských vědomostí (CZ.1.07/1.1.06/01.0086)

Projekt

Číslo prioritní osy/oblasti podpory: 1.1

Schvalovatel návrhu GP: Středočeský kraj

Předkladatel návrhu GP: Střední škola ekonomicko-podnikatelská Spektrum, s. r. o.

Název návrhu GP: Vytváření a rozšiřování podnikatelských kompetencí

Celková výše finanční podpory: 6 690 796 Kč

Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.1.06/01.0086

Harmonogram projektu: 1. ledna 2009 – 31. prosince 2011


Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.

Náš projekt je nástrojem, který umožní nám i dalším školám realizaci školního vzdělávacího programu v oborech EKONOMIKA, PODNIKÁNÍ, OBCHOD A SLUŽBY. U absolventů stř. škol se předpokládá řada kompetencí, z nichž kompetence k podnikání jsou naprostou novinkou. Mají jim pomoci lépe se uplatnit na trhu práce, v podnikání i v životě. K tomu směřuje našich 12 aktivit, jejichž prostřednictvím zvýšíme právní vědomí, zlepšíme úroveň komunikace v rodném i cizím jazyce, naučíme komunikaci s veřejností, zlepšíme využívání ICT a pomůžeme se založením vlastní firmy. Vytvoříme metodiku e-learningu a distanční formy vzdělávání v SŠ.