Projekt OPVK - Vytváření a rozšiřování podnikatelských vědomostí (CZ.1.07/1.1.06/01.0086)

Výstupy projektu

Modul 1 - distanční vzdělávání

V rámci modulu 1 byly vytvořeny publikace zachycující současný stav celoživotního vzdělávání, zkušenosti a praxi distančního vzdělávání a následně zpracovány příručky pro učitele i studenty. Připravili jsme také ukázkové moduly výuky distančního studia, které mají za úkol nastínit možnosti využití moderních technologií v těchto formách studia.

Modul 2 - výukové materiály

Učiteké zapojení do projektu vytvořili výukové materiály, studijní příručky a e-learningové kurzy pro jednotlivé předměty, které jsou aktivitami projektu podporovány. Konkrétně pro výuku ekonomiky, účetnictví, práva, české i cizojazyčné korespondence, informačních technologií, rétoriky a estetiky. Výuka písemné a elektronické komunikace byla posílena zakoupením tzv. slepých klávesnic a výukového softwaru. Pro potřeby výuky mediální komunikace byl z prostředků grantu zakoupen digitální fotoaparát, jehož prostřednictvím se studenti učí technice fotografování. Dále digitální kamera a diktafony pro výuku public relations a komumikačních dovedností v jazykovém vzdělávání..

Modul 3 - informační centrum

Úkolem modulu bylo vybudovat informační centrum školy. Vzniklé centrum se skládá z knihovny a studovny. Postupně rozšiřujeme školní knihovnu o nové tituly a odborné časopisy.

Modul 4 - technická podpora výuky

V rámci čtvrtého modulu jsme inovovali ICT technologie. Začali jsme výrazným navýšením konektivity školy na internetovou síť, optimalizovali jsme vnitřní datovou síť a výměnili počítačové vybavení.

Modul 5 - podpora projektového týmu

Pro podporu projektového týmu v práci na jednotlivých aktivitách, ale i pro podporu přípravy výuky, byly z prostředků grantu zakoupeny pro všechny členy týmu notebooky s příslušenstvím. Pro přípravu nového vzdělávacího programu, byl zakoupen speciální software pro jeho tvorbu. Všichni učitelé školy byly následně autory softwaru zaškoleni pro práci s tímto programem. Dále podle aktuální potřeby probíhaly workshopy realizačního týmu. Jejich obsahem bylo především vzájemné seznámení se s činností ostatních členů týmu na jednotlivých aktivitách, prodiskutování problémů, nápadů a připomínek. Současně jsme se věnovali sjednocení postupů a vzájemné koordinací, aby nedocházelo ke zbytečnému dublování činností a byly efektivně využívány finanční i materiální prostředky. Každé tři měsíce práce na projektu byly shrnuty v monitorovací zprávě, která pak byly předána Krajskému úřadu Středočeského kraje, prostřednictvím něhož jsou finanční prostředky ESF a ČR na projekt poskytovány.

Dokončené výstupy jednotlivých aktivit projektu

Všechny vytvořené publikace jsou k dispozici v budově školy.

Udržitelnost projektu

Po skončení projektu se všechny zakoupené materiály, software, zařízení a všechny vytvořené studijní materiály a publikace využívají k podpoře výuky stávajících studentů všech oborů a forem studia. Škola pravidelně vynakládá další finanční prostředky na údržbu a další rozvoj a využití těchto nově vytvořených nebo inovovaných produktů.