Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené středoškolské vzdělání.

Absolvent získává příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění (§ 20) a v souladu s § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o pedagogických pracovnících.

Studium je v rozsahu 80 hodin a bude probíhat převážně formou e-learningu, tzv. webinářů:

 • Modul I – Základy obecné pedagogiky – časová dotace: 16 vyučovacích hodin,
 • Modul II – Základy psychologie pro asistenty pedagogů – časová dotace: 14 vyučovacích hodin,
 • Modul III – Speciální modul pro asistenty pedagogů – časová dotace 50 vyučovacích hodin.

Výuka bude probíhat online v programu MOODLE v našich virtuálních učebnách 2x měsíčně, a to v pátek 6 vyučovacích hodin a v sobotu 8 vyučovacích hodin.  

Cena kurzu: 9 000 Kč

Časová dotace: 80 vyučovacích hodin

Absolvent

Absolvent získá

 • získá přehled o principech i historických kořenech inkluzívního vzdělávání
  a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv
 • získá představu o roli asistenta pedagoga a jeho postavení ve škole
 • osvojí si základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky,
  seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení
 • bude se orientovat v systému spolupracujících institucí
 • dozví se o možnostech a formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • bude vybaven pro pedagogickou práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí
 • bude schopen pedagogicky pracovat se zdravotně znevýhodněnými dětmi
 • získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka s postižením do práce celé třídy, a naučí se je používat
 • získá informace o způsobech úpravy učiva, motivaci žáka a o pomůckách, které se dají pro jednotlivé předměty používat
 • bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči
 • bude schopen spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce
 • bude schopen reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy
 • získá informace o strategii zvládání krizových situací
 • nabyté znalosti a dovednosti bude mít příležitost vyzkoušet si v praxi

Kontakty

Lenka Eslami
Asistentka vzdělávání
e-mail: dvpp@skolaspektrum.cz
telefon: 722 165 213

Ing. Dana Šturmová
Manažerka kurzu
e-mail: dana.sturmova@skolaspektrum.cz
telefon:  737 797 615

Přihláška Asistent pedagoga