Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (webinář)

Vzdělávací program je určen pro ty, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají, nebo v nejbližší době dokončí, středoškolské vzdělání s maturitou.

Program je akreditován pod č.j. 34652/2022-4-179. Absolvent získává příslušnou kvalifikaci podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění a v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o pedagogických pracovnících.

Studium je v rozsahu 80 hodin a bude probíhat převážně formou e-learningu, tzv. webinářů:

 • Modul I – Základy obecné pedagogiky – časová dotace: 8 vyučovacích hodin,
 • Modul II – Základy psychologie pro asistenty pedagogů – časová dotace: 18 vyučovacích hodin,
 • Modul III – Speciální modul pro asistenty pedagogů – časová dotace 54 vyučovacích hodin.

Výuka bude probíhat online v programu MOODLE v našich virtuálních učebnách 7 týdnů, a to v pátek 6 vyučovacích hodin odpoledne a v sobotu 6 vyučovacích hodin od rána. 

Cena kurzu: 9 800 Kč
(číslo účtu pro platbu: 2700248938/2010, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení, jako variabilní symbol uveďte prvních šest číslic rodného čísla - část před lomítkem)

Další podrobnosti ke stažení v anotaci níže.

Nejbližší termíny kurzů

 • 6. 10. 2023 - 17. 12. 2023 (za podmínky naplněné minimální kapacity)
Absolvent

Absolvent získá

 • získá přehled o principech i historických kořenech inkluzívního vzdělávání
  a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv
 • získá představu o roli asistenta pedagoga a jeho postavení ve škole
 • osvojí si základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky,
  seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení
 • bude se orientovat v systému spolupracujících institucí
 • dozví se o možnostech a formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • bude vybaven pro pedagogickou práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí
 • bude schopen pedagogicky pracovat se zdravotně znevýhodněnými dětmi
 • získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka s postižením do práce celé třídy, a naučí se je používat
 • získá informace o způsobech úpravy učiva, motivaci žáka a o pomůckách, které se dají pro jednotlivé předměty používat
 • bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči
 • bude schopen spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce
 • bude schopen reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy
 • získá informace o strategii zvládání krizových situací
 • nabyté znalosti a dovednosti bude mít příležitost vyzkoušet si v praxi

Kontakty

PhDr. Martina Brodská
Manažerka kurzu
e-mail: martina.brodska@skolaspektrum.cz
telefon:  606 807 960

Lenka Eslami
Asistentka vzdělávání
e-mail: dvpp@skolaspektrum.cz
telefon: 722 165 213

Přihláška Asistent pedagoga

Zvolte termín