Nechcete ztrácet čas ve škole?

Nechcete ztrácet čas ve škole?

Program nahrazující studium, při němž se frekventant nestane žákem školy, ani nesmí být žákem jiné střední školy.

Musí jen prokázat potřebné znalosti ze stanovených předmětů za všechny ročníky. Prověřování probíhá formou písemných a ústních zkoušek.

Po složení všech prověřovacích zkoušek a absolvování odborné praxe může frekventant maturovat.

Získejte vzdělání a šetřete čas i peníze

Získejte vzdělání a šetřete čas i peníze

  • Na zkoušky se frekventant připraví z doma v našich e-learningových kurzech.
  • Znalosti si průběžně ověřuje v cvičných testech a domácích úkolech.
  • Může využívat online kondiční hodiny s vyučujícími.
  • Prověřovací zkoušky probíhají osobně ve škole v Kosmonosích.
  • Frekventant si vybírá z termínů zkoušek a sám si volí, jak často je bude konat.
  • V jeden den je možné konat více zkoušek najednou.
obchodní akademie

OBCHODNÍ AKADEMIE
(63–41–M/02)

Obor určený uchazečům pouze se základním vzděláním (absolventi základní školy nebo nedokončené studium střední školy).

Během přípravy na zkoušky se seznámí se všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty.

Délka přípravy jeden až dva roky.

Kurzovné 98 000 Kč.

podnikání

PODNIKÁNÍ
(64–41–L/51)

Obor určený pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem (případně pro ty, kteří nedokončili nástavbový obor).

Během přípravy na zkoušky se seznámí se všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty a jsou připraveni do praxe.

Délka přípravy 3 měsíce až jeden rok.

Kurzovné 72 000 Kč.

sociální

SOCIÁLNÍ ČINNOST
(75–41–L/51)

Obor určený pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem (případně pro ty, kteří nedokončili nástavbový obor).

Během přípravy na zkoušky se seznámí se všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty a jsou připraveni do praxe.

Délka přípravy 3 měsíce až jeden rok.

Kurzovné 72 000 Kč.

PRŮBĚH PROGRAMU

Frekventant musí prokázat potřebné znalosti ze stanovených předmětů za všechny ročníky. Postupně se formou samostudia s využitím našich e-learningových kurzů připraví na prověřovací zkoušky z jednotlivých předmětů. Jak kurzy i testy vypadají se můžete podívat v ukázkovém kurzu zde:

Ukázkový kurz >> (přihl. jméno: host, heslo: host)

Přehled všech prověřovacích zkoušek, které musí frekventant u nás ve škole v Kosmonosích vykonat, najdete ke stažení níže. Nejprve to budou didaktické testy za jednotlivé ročníky, písemné práce z jazyků (slohové práce odpovídající těm, které budou i u maturity) a souhrnné ústní zkoušky z jazyků a zvolených maturitních předmětů. Zkoušky probíhají osobně ve škole 1 až 2x týdně v termínech uvedených na přihlašovací webové stránce, ze kterých si frekventant vybere. Jak často na zkoušky přijede a kolik zkoušek v ten den bude konat, záleží jen na něm. Současně bude třeba doložit absolvování odborné praxe.

Skutečná délka programu záleží na tom, jak rychle se frekventant stihnete na zkoušky připravit a vykonat je. Jakmile všechny zkoušky dokončí a doloží absolvolvání praxe, přihlásí se v nejbližším možném termínu k maturitní zkoušce. Tím začne příprava k samotné maturitě, během které bude také probíhat příprava maturitní práce s obhajobou. Maturuje se dvakrát za rok, na jaře a na podzim. Pro jarní termín musí být všechny prověřovací zkoušky dokončené do konce listopadu předchozího roku, pro podzimní do konce června.

Program Maturita bez studia lze zahájit kdykoliv – není vázán na školní rok.

Kurzovné je možné hradit i ve dvou splátkách (1. splátka před zahájením práce v kurzu, 2. splátka před konáním první prověřovací zkoušky). Cena zahrnuje studijní podporu v podobě digitálních studijních materiálů, cvičných testů, domácích úkolů a konzultací, následné prověřovací zkoušky a veškeré administrativní poplatky (včetně poplatků za maturitní zkoušku).

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška

Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. Stupeň dosaženého vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou.

Ve společné části maturitní zkoušky je povinná zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka nebo matematiky. V profilové části maturitní zkoušky budou frekventanti konat 1 ústní zkoušku z odborného předmětu a obhajobu maturitní práce.


Přihláška