Nechcete ztrácet čas ve škole?

Nechcete ztrácet čas ve škole?

Program nahrazující studium, při němž se frekventant nestane žákem školy (nesmí být ani žákem jiné střední školy). Musí jen prokázat potřebné znalosti ze stanovených předmětů za všechny ročníky. Prověřování probíhá formou písemných a ústních zkoušek.

Po složení všech prověřovacích zkoušek přihlásíme frekventanta k nejbližšímu termínu maturitních zkoušek.

Získejte vzdělání a šetřete čas i peníze

Získejte vzdělání a šetřete čas i peníze

  • Na zkoušky se frekventant připraví z doma v našich e-learningových kurzech.
  • Znalosti si průběžně ověřuje v cvičných testech a domácích úkolech.
  • Může využívat online konzultace s vyučujícími.
  • Prověřovací zkoušky probíhají osobně v Mladé Boleslavi.
  • Frekventant si vybírá z termínů zkoušek a sám si volí, jak často je bude konat.
  • V jeden den je možné konat více zkoušek najednou.
obchodní akademie

OBCHODNÍ AKADEMIE (63 – 41 – M/02)

Obor určený uchazečům pouze se základním vzděláním (absolventi základní školy nebo nedokončené studium střední školy).

Během přípravy na zkoušky se seznámí se všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty.

Délka přípravy jeden až dva roky.
Kurzovné 78 000 Kč.

podnikání

PODNIKÁNÍ (64 – 41 – L/51)

Obor určený pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem (případně pro ty, kteří nedokončili nástavbový obor).

Během přípravy na zkoušky se seznámí se všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty a jsou připraveni do praxe.

Délka přípravy 3 měsíce až jeden rok.
Kurzovné 54 000 Kč.

Kurzovné se platí ve dvou splátkách (1. splátka před zahájením práce v kurzu, 2. splátka před konáním první prověřovací zkoušky opravňující k přihlášení k maturitní zkoušce).

Cena zahrnuje studijní podporu v podobě digitálních studijních materiálů, cvičných testů, domácích úkolů a konzultací, následné prověřovací zkoušky a veškeré administrativní poplatky (včetně poplatků za maturitní zkoušku).

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška

Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. Stupeň dosaženého vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou.

Ve společné části maturitní zkoušky je povinná zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka nebo matematiky. V profilové části maturitní zkoušky budou frekventanti konat 2 ústní zkoušky z odborných předmětů (ekonomika, účetnictví, právo nebo informační a komunikační technologie) a obhajobu maturitní odborné práce.


Přihláška